Účtovníctvo123.sk

Účtovníctvo mzdy a personalistika...

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva mzdy a personalistika v tých najlepších rukách

Vedenie jednoduchého účtovníctva

 • peňažný denník - zápis účtovných prípadov
 • pokladničná kniha - zápis príjmov a výdavkov
 • kniha záväzkov a pohľadávok - zoznam faktúr, saldo
 • kontoDPH - evidencia DPH, daňové priznanie
 • ročná účtovná závierka - zostavovanie ročných výkazov, výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb
 • mesačné oboznamovanie klienta so stavom hospodárenia spoločnosti

CENA

Vedenie podvojného účtovníctva

 • hlavná kniha
 • analytická evidencia účtovníctva pre spoľahlivú základňu pre ekonomickú analýzu podniku
 • účtovný denník
 • evidencia dodávateľských faktúr, saldokonto
 • evidencia odberateľských faktúr, saldokontoDPH - evidencia DPH, daňové priznanie
 • ročná účtovná závierka - zostavenie ročných výkazov (Súvaha a Výkaz ziskov a strát) daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb
 • mesačné oboznamovanie klienta so stavom hospodárenia spoločnosti

CENA

Mzdy a personalistika

 • ochrana osobných údajov – zodpovedné osoby, informačný systém
 • pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov
 • dohody o hmotnej zodpovednosti
 • výpočet miezdzostavy - výplatné pásky, výplatné listiny, rekapitulácie
 • výkazy pre orgány sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia, daňového úradu
 • bankové príkazy na úhradu miezd pracovníkom, poistným fondom a odvod dane
 • ročné zúčtovanie dane a potvrdenie o príjmepodklady pre ukončenie pracovného pomeru a ďalšie...

CENA